فيلم ورود، کاروان پياده انصار الحسين از مشهد مقدس به کربلاي معلي در شهرستان لردگان
به گزارش خبرنگار سلام لردگان،